×
Đề tài phục vụ sản xuất
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ Chủ nhiệm - Lê Văn Quyển và nnk 2013