Thành tích Đào tạo

Trong gần 55 năm qua, bộ môn KTLT đã đào tạo được hơn 500 cử nhân, hơn 4800 kỹ sư, 350 thạc sĩ, 25 tiến sĩ (Trong đó có 40 kỹ sư và hơn 15 thạc sĩ cho nước CHDCND Lào, đang đào tạo hàng chục kỹ sư cho Vương quốc Campuchia, đóng góp 3 chuyên gia giáo dục cho Angola và Algieri).

THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 09
Đề tài cấp Bộ: 11
Đề tài cấp Tỉnh: 03
Đề tài cấp Trường: 15
Đề tài phục vụ sản xuất: 55
Giáo trình in cấp Trường: 27
Giáo trình in tại Nhà xuất bản: 08
Sách tham khảo in tại Nhà xuất bản: 18
Bài báo đăng trên các tạp chí và HNKH chuyên ngành trong và ngoài nước: 500

khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

a. Tập thể:  
Huân chương lao động Hạng 3: 04
Cờ thi đua của Bộ giáo dục và Đào tạo: 01
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 02
Bằng khen của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03
Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01
Nhà giáo nhân dân: 01
Nhà giáo ưu tú: 05
b. Cá nhân:  
Huân chương lao động hạng III: 04
Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ: 05
Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo: 17
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 05