SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

1. Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình
2.Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến
3.Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên
4.Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên
5.An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ
6.Khai thác mỏ vật liệu xây dựng
7.Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
8.Công nghệ khoan nổ mìn hiện đại
9.Khai thác khoáng sàng sa khoáng
10.Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
11.Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên
12.Từ và thuật ngữ chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên
13.Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ
14.Khai thác quặng lộ thiên
15.Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên
16.Nổ hóa học
17.An toàn, Vệ sinh lao động
18.Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ LT
19.Công tác Khoan-Nổ mìn
20.Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ LT-2016
21.Từ điển Anh-Việt Ngành Mỏ và Môi trường

TUYỂN TẬP BÀI BÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ

1.Advances in Mining and tunneling-2012
2.Advances in Mining and tunneling-2014
3.Advances in surface mining for environmental protection and sustainable development-2015
4.Mining environmental problems and protection-2009
5.Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020 - Volume 1)
6.Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020 - Volume 2)