SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Sứ mạng:

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học - công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Tầm nhìn:

Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Giá trị cốt lõi:

Bộ môn Khai thác lộ thiên khát vọng và kiên định các giá trị cốt lõi sau:

  • Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;
  • Tôn trọng tài năng và sự sáng tạo của cá nhân;
  • Năng động, sáng tạo, hội nhập;
  • Chất lượng và hiệu quả;
  • Gắn bó mật thiết đào tạo với NCKH và chuyển giao công nghệ.

Triết lý giáo dục:

Bộ môn Khai thác lộ thiên theo đuổi triết lý giáo dục: “Tri thức, sáng tạo, nhân ái”.