Danh sách Tiến sĩ đã bảo vệ tại bộ môn
Stt Họ và tên Năm bảo vệ
1. Hồ Sĩ Giao 20/10/1981
2. Nguyễn Thanh Tuân 15/9/1986
3. Hoàng Thị Hồng 12/10/1987
4. Nguyễn Phụ Vụ 18/11/1995
5. Lê Tuấn Lộc 20/5/1996
6. Trần Trung Dũng 31/8/1996
7. Hoàng Văn Liễu 27/1/1997
8. Nguyễn Đăng Tế 30/1/1997
9. Nguyễn Văn Thành 12/3/1997
10. Nguyễn Sỹ Hội 24/6/2003
11. Lê Đức Phương 13/4/2004
12. Lại Hồng Thanh 25/6/2004
13. Lê Ngọc Ninh 20/3/2008
14. Lê Văn Quyển 2/7/2008
15. Mai Thế Toản 24/2/2009
16. Hoàng Tuấn Chung 27/5/2011
17. Lê Thị Thu Hoa 6/3/2011
18. Nguyễn Đình An 4/9/2014
19. Đặng Thị Hải Yến 28/9/2014
20. Lưu Văn Thực 19/8/2014
21. Đỗ Ngọc Tước 24/4/2015
22. Hoàng Cao Phương 20/6/2016
23. Nguyễn Xuân Quang 20/4/2017
24. Đoàn Trọng Luật 28/3/2018
25. Nguyễn Hoàng 11/09/2020
26. Lê Quí Thảo 25/09/2020
27. Nguyễn Tuấn Thành 25/02/2021
28. Nguyễn Anh Thơ 29/01/2021
29. Nguyễn Tam Tính
30. Phonepaserth Soukhanouvong
31. Phạm Văn Việt
32. Phan Hồng Việt
33. Đinh Tiến