MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Tập thể lớp Khai thác A khóa 53

Lớp Khai thác C khóa 54

Tập thể lớp Khai thác khóa 54 – Quảng Ninh đi thực tập sản xuất

Tập thể lớp Khai thác khóa 54 – Quảng Ninh đi thực tập tốt nghiệp

Tập thể lớp Khai thác D khóa 56

Tập thể lớp Khai thác D khóa 56

Tập thể lớp Khai thác H khóa 57

Tập thể lớp Khai thác H khóa 57

Tập thể lớp Khai thác G khóa 57

Tập thể lớp Khai thác khóa 58

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên, 2014

Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ ngành Khai thác mỏ lộ thiên

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Bộ môn KTLT