×
Đề tài hợp tác Quốc tế
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Environmentally Aware and Sustainable Mining of Copper Resources in Vietnam, 2020-2023 EASM-VIET Chủ nhiệm - Carsten Drebenstedt/Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam và nnk 2023
2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh B2018-MDA-03SP Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam/Changwoo Lee và nnk 2021
3. Technical & Economic Assessment for Anthracite of DongBac Corporation to FT-Diesel, 2020 ĐB-2020-01 Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2020