×
Đề tài cấp Nhà nước
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh CNKK.003/19 Chủ nhiệm – Phạm Văn Hòa và nnk 2020
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện, 2018-2019. 20.BS.18 /HĐ-KHCN/NS Chủ nhiệm- Trần Quang Hiếu và nnk 2019
3. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam ĐT.01.11/MĐCNKK Chủ Nhiệm - Nhữ Văn Bách và nnk 2011