×
Đề tài quỹ Nafosted
Stt Tên đề tài Mã số Người tham gia Năm hoàn thành
1. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ - ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam 105.99-2019.309 Chủ nhiệm - Bùi Xuân Nam và nnk 2022
2. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường. 105.08-2014.10 Chủ nhiệm - Vũ Đình Hiếu và nnk 2019