CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện tại, Bộ môn KTLT có 13 cán bộ viên chức trong đó có 12 giảng viên, 1 GS, 1 PGS, 8 TS, 3 ThS. Bộ môn có 2 nhóm chuyên môn: Công nghệ Khai thác mỏ và Khoan - Nổ mìn

CƠ CẤU HỌC THUẬT CỦA BỘ MÔN

TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ
avatar
PGS. TS. NGƯT. Phạm Văn Hiên
avatar
TS. Phạm Công Khanh

(Trưởng Bộ môn Khai thác mỏ - ĐH Bách Khoa - Tiền thân của Bộ môn KTLT)

(1969 - 1974)

avatar
PGS.TS.NGƯT. Lê Quang Hồng
avatar
GS.TS.NGND. Trần Mạnh Xuân

(1974 - 1984)
Phụ trách Bộ môn KTLT (1966 - 1968)

avatar
GS.TS.NGƯT. Nhữ Văn Bách
avatar
GVC.TS.NGƯT. Nguyễn Phụ Vụ
avatar
GVC.TS. Lê Văn Quyển
avatar
GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Nam
Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm
avatar
GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Nam

Trưởng bộ môn

avatar
GVC.TS.Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng bộ môn

avatar
GVC.TS.Trần Quang Hiếu

Phó Trưởng bộ môn

Cán bộ đương nhiệm
GVC.TS.Lê Thị Thu Hoa
GVC.TS.Lê Thị Thu Hoa
PGS.TS.Phạm Văn Hòa
PGS.TS.Phạm Văn Hòa
GVC.TS.Nguyễn Đình An
GVC.TS.Nguyễn Đình An
GV.ThS.NCS.Lê Thị Minh Hạnh
GV.ThS.NCS.Lê Thị Minh Hạnh
GV.TS.Lê Quí Thảo
GV.TS.Lê Quí Thảo
GVC.ThS.NCS.Phạm Văn Việt
GVC.ThS.NCS.Phạm Văn Việt
GV.TS.Trần Đình Bão
GV.TS.Trần Đình Bão
GV.TS.Đỗ Ngọc Hoàn
GV.TS.Đỗ Ngọc Hoàn
GV.TS.Nguyễn Hoàng
GV.TS.Nguyễn Hoàng
ThS.Nhữ Văn Phúc
ThS.Nhữ Văn Phúc
Cán bộ đã nghỉ hưu
PGS.TS.NGƯT.Lê Quang Hồng
PGS.TS.NGƯT.Lê Quang Hồng
GS.TS.NGND.Trần Mạnh Xuân
GS.TS.NGND.Trần Mạnh Xuân
PGS.TS.NGƯT.Hồ Sĩ Giao
PGS.TS.NGƯT.Hồ Sĩ Giao
GVC.TSKH.Nguyễn Thanh Tuân
GVC.TSKH.Nguyễn Thanh Tuân
GVC.ThS.Nguyễn Đình Ấu
GVC.ThS.Nguyễn Đình Ấu
GVC.TS.Nguyễn Sỹ Hội
GVC.TS.Nguyễn Sỹ Hội
GS.TS.NGƯT.Nhữ Văn Bách
GS.TS.NGƯT.Nhữ Văn Bách
GVC.TS.NGƯT. Nguyễn Phụ Vụ
GVC.TS.NGƯT. Nguyễn Phụ Vụ
GVC.TS.Lê Văn Quyển
GVC.TS.Lê Văn Quyển
GV.KS. Lê Hữu Quỳnh
GV.KS. Lê Hữu Quỳnh
KS.Ngô Xuân Nho
KS.Ngô Xuân Nho

CÁC CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN KHAI THÁC LỘ THIÊN

1. TS. Phạm Công Khanh 10. KS. Phạm Văn Phú
2. KS. Nguyễn Đình Cúc 11. KS. Hồ Xuân Thắng
3. KS. Nguyễn Hoành 12. KS. Nguyễn Gia Thụ
4. KS. Nguyễn Ngọc Thụ 13. CVC. KS. Dương Văn Đông
5. PGS. TS. Nguyễn Văn Kháng 14. KS. Ngô Đại Hồng
6. KS. Bùi Quang Trung 15. GV. KS. Phạm Văn Quý
7. KS. Nguyễn Thị Vân Anh 16. NV. Nguyễn Thị Đức
8. NV. Nguyễn Ngọc Hoa 17. KS. Nguyễn Văn Minh
9. GVC. ThS. Cao Trọng Khuông 18. Ths. Nguyễn Tiến Hải
  19. PGS.TS.Vũ Đình Hiếu
  20. ThS.Lê Thị Hải